Nakupte alespoň za 800 Kč a dopravu máte zadarmo! Nakupte alespoň za 800 Kč a dopravu máte zadarmo!

Ochrana osobních údajů

Kontaktní údaje Správce osobních údajů:

BAULI SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC s.r.o.

Mlynské Luhy 76/A

821 05, Bratislava

IČO: 31368891 

IČ DPH: SK2020353225

E-mail: maxsport@maxsport.sk

(Dále jen “Správce“)

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen “Nařízení GDPR“) a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonem v platném znění (dále jen “Zákon“).

 

 1. Pojmy

  Subjekt údajů: Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje Správce zpracovává (dále jen “Subjekt údajů“);

  Osobní údaj: Údaj poskytnutý Subjektem údajů pro účely vymezené Správcem;

  Správce: Právnická osoba označená v záhlaví textu, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů Subjektu údajů, realizuje zpracování a odpovídá za řádné a zákonné zpracování osobních údajů;

  Zpracovatel: Subjekt, který je na základě smluvního závazku se Správcem pověřený zpracováním osobních údajů Subjektu údajů, které mu poskytne Správce a to na základě smlouvy o bezpečném zpracování osobních údajů;

  Webová stránka: webová stránka dostupná na https://www.maxsport.sk, přes kterou se realizuje nákup produktů Správce i Subjektem údajů.

 

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje Subjektu údajů zpracovávány. Účely zpracování osobních údajů jsou popsány a vymezeny níže v bodě 4

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá webový nebo mobilní prohlížeč Subjektu údajů. Většina souborů cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazován webovým stránkám a serverů tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverem jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookies se používají pro zlepšení fungování stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. V případě, že Subjekt údajů přehlíží Webovou stránku Správce, má se zato, že vyjadřuje souhlas s používáním těchto souborů.

Třetí země: Státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

2. Vymezené kategorie osobních údajů?

Správce a Zpracovatel v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:
       1. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,;
       2. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
       3. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
       4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
       5. další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkům v objednávkovém formuláři nebo v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací

3. Jaký je původ osobních údajů

Správce zpracovává údaje, které Subjekt údajů poskytne např. při objednávce zboží Správce, registraci uživatelského účtu, komunikaci se Správcem nebo přihlášením k odběru newsletterů. Typicky jde o:

 • identifikační a adresní údaje;
      • elektronické kontaktní údaje;
           • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A dále údaje, které získává Správce automaticky na základě prohlížení webové stránky.

 • Většinou se jedná o:
    jiné elektronické údaje:
         • cookies
         • webstránka, ze které jste na naše webstránky přišli;
         • IP adresa;
         • datum přístupu a doba přístupu;
         • vyhledávací dotazy;
         • kód odpovědi http a https;
         • přenášené skupiny dat;
         • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

 

 1. Proč jsou osobní údaje zpracovávány (Účely zpracování)?

  Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány pro následující účely:
  1. Uzavření a plnění smluvního vztahu (kupní smlouva), ke kterému patří i
  – Správa zákaznického účtu.
  – Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizovaní podnětů,
     stížností a reklamací.
  – Účetní a daňové účely.

Správce uvádí následující. V případě využití služeb nákupu přes e-shop Správce platí, že Subjekt údajů v pozici kupujícího poskytne Správci v pozici prodávajícího své jméno a příjmení, adresu bydliště nebo jinou doručovací adresu včetně PSČ, číslo telefonu, emailovou adresu realizováním objednávky zboží na Webové stránce Správce. Číslo běžného účtu poskytne Subjekt údajů v případě nákupu přes platební bránu. Subjekt údajů poskytuje osobní údaje dobrovolně a svobodně. Bez jejich poskytnutí není možné uzavřít kupní smlouvu a splnit povinnosti z této vyplývající. Účelem zpracování osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace Subjektu údajů, potvrzení objednávky (telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty), doručení zboží, registrace v internetovém obchodě na Webové stránce. Subjekt údajů poskytuje správné a pravdivé osobní údaje dobrovolně. Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení úmyslně nepravdivých údajů, zvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy.

 

 1. 2. Marketingové a reklamní aktivity, k nimž patří i:
  – Zasílání informačních newsletterů a nabídka našich produktů či služeb.
  – Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
    – Zlepšování kvality našich produktů a služeb, analýzy návštěvnosti Webové stránky a chování       Subjektu údajů na webu.

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely slevových programů, pro účely odebírání newsletteru, co se považuje za přímý marketing a pro účely průzkumu veřejného mínění výlučně po poskytnutí jasného a dobrovolného souhlasu Subjektu údajů v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) Zákona a podle čl. 6 Nařízení GDPR. Subjekt údajů projeví svůj souhlas nebo nesouhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím příslušného políčka při na Webové stránce a / nebo při své registraci nebo při objednávce zboží na Webové stránce nebo jiným vhodným způsobem. V případě, že Subjekt údajů nezaškrtnete políčko souhlasu, Správce není oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely marketingu a průzkumu veřejného mínění. Subjekt údajů má právo kdykoli po poskytnutí souhlasu se zpracováním jejích osobních údajů pro účely marketingu nebo průzkumu veřejného mínění, tento souhlas odvolat s tím, že Správce ihned zajistí, aby se jeho osobní údaje pro dané účely nezpracovávali a tyto budou z informačních systémů marketingu a průzkumu veřejného mínění vymazány s přihlédnutím na právo Subjektu údajů být zapomenut. Právním základem zpracování osobních údajů je projev souhlasu. 

 1. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?
  Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky);
  • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti Správce (účetní doklady 5 let, daňové doklady
  10 let);
  • po dobu trvání oprávněného zájmu na zasílání informačních newsletterů výhradně po poskytnutí
     souhlasu (2 roky od posledního otevření informačního newsletteru);

 

 1. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?
  Přístup k osobním údajům Subjektu údajů mohou mít následující zpracovatelé nebo příjemci:
  • Poskytovatelé přepravy zboží.
  • Poskytovatelé účetního a daňového poradenství.
  • Poskytovatelé IT služeb a hostingu.
  • Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a stránek.
  • Poskytovatelé analytických služeb.
  • Poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu.
  • Poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet).
  • Poskytovatelé právních služeb, advokáty.
  • Poskytovatelé tiskových a poštovních služeb.
  • Orgány veřejné správy.

Při výběru zpracovatele dbá Správce na jeho odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jeho schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a zajistit ochranu práv Subjektu údajů.

 1. Jsou osobní údaje prodávány mimo EU?

Správce bude poskytovat v případě nutnosti osobní údaje v rámci států Evropské unie, protože předávání osobních údajů do členských států Evropské unie Zákon a Nařízení GDPR plně zaručuje bez omezení. Správce nepřenáší osobní údaje Subjektu údajů mimo EU a Evropský hospodářský prostor.

8. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování Správce vede řádně záznamy v souladu se Zákonem.

Správce uvádí, že poskytnuté osobní údaje Subjektem údajů nejsou předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Správce zároveň konstatuje, že netvoří profily osobních údajů za účelem rozboru nebo předvídání preferencí Subjektu údajů, její zájmy, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nachází nebo jejích pohybu (typickým příkladem profilování je monitorování chování návštěvníků stránek za účelem sledování jejich preferencí tak, aby je mohl obchodník v budoucnu oslovit s nabídkou ušitou na míru právě jim).

 

 1. Jaké jsou základní práva Subjektu údajů?

 

 1. Právo přístupu k osobním údajům:

Subjekt údajů má právo být informován před zpracováním osobních údajů jakož i kdykoliv během zpracování jeho osobních údajů o skutečnosti, zda se zpracovávají jeho osobní údaje, pokud ano, rozsah a kategorie jeho osobních údajů, účel zpracování, identifikaci příjemce, době zpracovávání jako i o ostatních právech jako jsou nižší jmenované (právo na výmaz a likvidaci, právo na opravu).

Subjekt údajů má právo žádat potvrzení o výše uvedené skutečnosti. První potvrzení není zpoplatněno a bude Subjektu údajů poskytnuto způsobem a formou podle jeho požadavku. Každé další potvrzení bude za poplatek 5,- Eur. Potvrzení bude Správcem poskytnuto pouze pokud uvedené nemá nepříznivé důsledky pro práva jiných fyzických osob.

 

 1. Právo na informace Subjektu údajů, pokud tyto nebyly získány od Subjektu údajů:

Subjekt údajů má právo být informován před zpracováním osobních údajů Správcem, pokud tyto osobní údaje Správce nezískal přímo od Subjektu údajů, o osobě Správce, o rozsahu a kategoriích jeho osobních údajů, účelu jejich zpracování, identifikaci příjemce, identifikaci zdroje, od něhož Správce získal osobní údaje Subjektu údajů, době jejich uchovávání i ostatních právech jako jsou nižší jmenované (právo na výmaz a likvidaci, právo na opravu).

Informace budou poskytnuty ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce po získání osobních údajů nebo v době první komunikace se Subjektem údajů, pokud osobní údaje mají být použity ke komunikaci s ní.

V případě, že má Správce v úmyslu použít osobní údaje na jiný účel než ten, na který byly získány, je povinen Subjektu údajů poskytnout informace o této skutečnosti a požádat ho o souhlas s tímto novým účelem zpracování jeho osobních údajů.

 

 1. Právo na opravu:

Správce bez zbytečného odkladu opraví nesprávné osobní údaje Subjektu údajů, případně doplní neúplné osobní údaje. Subjekt údajů má rovněž právo a možnost aktualizovat nebo žádat opravit své osobní údaje přímo v on-line režimu na Webové stránce internetového obchodu Správce po svém přihlášení v účtu Subjektu údajů.

 

 1. Právo na výmaz:

Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu.
Tuto povinnost má Správce za podmínky, pokud:

     – osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo zpracovávány

     – Subjekt údajů odvolá souhlas, který dal Správci

     – Subjekt údajů namítá zpracovávání a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování    
       osobních údajů

     – osobní údaje se zpracovávají nezákonně

Uvedené neplatí, pokud je zpracovávání osobních údajů třeba k uplatnění právního nároku Správce.

 

 1. Právo na omezení zpracování:

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, pokud:

 • Subjekt údajů namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Správci ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování osobních údajů je nezákonné a Subjekt údajů namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je Subjekt údajů na uplatnění právního nároku, nebo
 • Subjekt údajů namítá zpracování osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

V případě omezení kromě uchovávání může osobní údaje Správce zpracovávat pouze se souhlasem Subjektu údajů nebo pro účely uplatnění právního nároku. O zrušení omezení zpracování osobních údajů je Správce povinen informovat Subjekt údajů.